Hotel Fugaku gunjo

A luxury hotel with spectacular view of Mt. Fuji is here in Shizuoka; Fugaku gunjo! The superb view of Mt.Fuji […]