ดอกไม้ไฟ ที่ Sumida River

  หน้าร้อนของญี่ปุ่นจะมีช่วงหยุดยาวให้หลบแดดกันครับ และก็จะมีเทศกาลจุดดอกไม้ไฟหลายๆที่ในญีปุ่น และโดยเฉพา […]

Hitachi Seaside Park

Enjoy Flowers! Have you ever heard Hitachi Seaside Park where you will enjoy many kinds of flowers? Hitachi Se […]