ดอกไม้ไฟ ที่ Sumida River

  หน้าร้อนของญี่ปุ่นจะมีช่วงหยุดยาวให้หลบแดดกันครับ และก็จะมีเทศกาลจุดดอกไม้ไฟหลายๆที่ในญีปุ่น และโดยเฉพา […]

Fireworks Festivals

Summer! Fireworks Festivals Season! Red, yellow, blue, and white—fireworks lighting up the night sky with a bo […]

Fireworks Festivals

Summer! Fireworks Festivals Season! Red, yellow, blue, and white—fireworks lighting up the night sky with a bo […]

Fireworks Festivals

Summer! Fireworks Festivals Season! Red, yellow, blue, and white—fireworks lighting up the night sky with a bo […]

Fireworks Festivals Chiba

Summer! Fireworks Festivals Season! Red, yellow, blue, and white—fireworks lighting up the night sky with a bo […]

Fireworks Festivals

Summer! Fireworks Festivals Season! Red, yellow, blue, and white—fireworks lighting up the night sky with a bo […]

Fireworks Festivals

Summer! Fireworks Festivals Season! Red, yellow, blue, and white—fireworks lighting up the night sky with a bo […]